Všeobecné obchodné podmienky

dohodnuté podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú podrobnejšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo, v ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť TEPEDE Slovakia s.r.o., IČO: 31 351 611, so sídlom Pluhová 10/a, 831 03 Bratislava ako predávajúci alebo zhotoviteľ (ďalej: „Tepede“) a na druhej strane druhá zmluvná strana ako kupujúci alebo objednávateľ (ďalej: „Zákazník“) a ktorých predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb (ďalej spolu ako: „Tovar“). Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou platia tieto podmienky. Tepede je prevádzkovateľ internetovej domény www.tepede.sk.

čl. 1
Uzatvorenie zmluvy

 1. Podľa ustanovení týchto podmienok sa spravujú aj právne vzťahy uzavreté medzi Tepede na jednej strane a Zákazníkom na druhej strane, pokiaľ je takýto právny vzťah založený objednávkou Zákazníka. Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou potvrdenou objednávkou platia tieto podmienky.
 2. Návrh na uzatvorenie zmluvy adresuje Zákazník Tepede najmä písomne, telefonicky, e-mailom,
  alebo prostredníctvom formuláru na webovom sídle Tepede (www.tepede.sk) obsahujúcu objednávku tovaru a/alebo služby.
 3. Zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Zákazníka. Prijatím objednávky Tepede sa rozumie zaslanie informatívneho e-mailu na emailovú adresu, ak bola uvedená v objednávke, prijatie iným vhodným spôsobom so zreteľom na formu vykonanej objednávky alebo konaním Tepede v súlade s objednávkou Zákazníka s cieľom riadneho splnenia zmluvy. Obsah zmluvy je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 4. Tepede si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Zákazníka a nedodať mu Tovar bez udania dôvodu.
 5. Uzavretím zmluvy Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto podmienky je Zákazník dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

čl. 2
Platobné podmienky

 1. Zákazník je povinný zaplatiť cenu za Tovar podľa tohto článku po uzatvorení zmluvy. Tovar je fakturovaný zo strany Tepede za ceny platné v okamihu uzatvorenia zmluvy, alebo potvrdenia objednávky podľa platného cenníka Tepede.
 2. Cena za tovar je splatná
  a. pri dodaní tovaru v hotovosti alebo
  b. bankovým prevodom na účet Tepede s dobou splatnosti vystavenou na faktúre Tepede, alebo
  c. platbou vopred prevodom z účtu alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. V prípade pre platbu vopred platí, že dodanie tovaru Zákazníkovi sa uskutoční až po tom, čo bude fakturovaná čiastka pripísaná na účet Tepede, alebo uhradená v hotovosti oproti potvrdeniu Tepede.
 3. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou platby faktúry o viac ako sedem kalendárnych dní odo dňa splatnosti, je Tepede oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a dodať ho iba oproti platbe vopred, alebo pri poskytnutí záruky, ktorá je pre Tepede prijateľná; ak už bol tovar dodaný, je Tepede oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho Zákazníkovi opätovne až po zaplatení celej ceny.
  Ustanovenie bodu 4. tohto článku nie je týmto dotknuté.
 4. Nezaplatenie vyfakturovnej ceny Zákazníkom má za následok oprávnenie Tepede požadovať od Zákazníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý (aj začatý) deň omeškania, s čím Zákazník výslovne súhlasí.
 5. Ak je s výnimkou ustanovení vyššie uvedených a vzhľadom k poskytnutým zárukám cena za Tovar platená cena v splátkach, skutočnosť nezaplatenia jednej stanovenej splátky má za následok stratu
  výhody splátok a okamžitú splatnosť celej ceny. Okrem toho je Tepede oprávnený pozastaviť platenie svojich vlastných záväzkov voči Zákazníkovi a to až do úplného uhradenia nevyrovnaných čiastok.
 6. Čiastky, ktoré Tepede dlží Zákazníkovi a naopak môžu byť vzájomne započítané.
 7. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou niektorého peňažného záväzku voči Tepede po dobu viac ako 10 dní sa stávajú splatnými Všeobecné obchodné podmienky dohodnuté podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka akékoľvek peňažné záväzky a Tepede je oprávnený zastaviť dodávky ďalšieho Tovaru.
 8. Zákazník výslovne berie na vedomie, že omeškanie úhrady kúpnej ceny resp. jej časti za odobratý Tovar počas doby dlhšej ako 30 dní, je zo strany Tepede považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom v zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka. V prípade, že Tepede
  využije svoje právo a od zmluvy odstúpi, je oprávnený s ohľadom na dojednanú výhradu
  vlastníctva k dodanému Tovaru odobrať tento Tovar späť a Zákazník je povinný neodkladne mu spätný odber umožniť a uhradiť Tepede náklady spojené so spätným odberom. Pokiaľ nie je možný spätný odber dodaného Tovaru (zničenie, odcudzenie a pod.), Zákazník je povinný k peňažnej náhrade.

čl. 3
Prechod práv a povinností

 1. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Zákazníka až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a Zákazník je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného Tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru Tepede a Tovar je Zákazníkovi iba zverený. Počas zverenia Tovaru Zákazník nemôže Tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho
  právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo Tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania.
 2. Ak Zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, je Tepede
  oprávnený, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy a nevyžaduje náhradu škody z oneskoreného prevzatia, odstúpiť od zmluvy, predať Tovar inde a vyžadovať od Zákazníka náhradu škody za straty takto vzniknuté, alebo – a to podľa svojho vlastného uváženia – nechať tento Tovar uskladniť na nebezpečie a náklady Zákazníka vo svojom vlastnom sklade, alebo vo verejnom sklade.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo
  škody prechádza na zákazníka tiež odovzdaním tovaru zo strany Tepede určenému dopravcovi
  alebo doručením na miesto dodania alebo uskladnením podľa ods. 2 tohto článku.
 4. Zjavné vady Tovaru je Zákazník povinný uplatniť u Tepede okamžite pri preberaní Tovaru.
 5. Zákazník je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prezrieť a o prípadných nedostatkoch v druhu alebo v množstve Tovaru alebo o prípadných viditeľných poškodeniach Tovaru vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený aj dopravcom, a bezodkladne informovať Tepede.
 6. Vady je možné uznať len pri ich uplatnení u Tepede do 5 pracovných dní po prevzatí Tovaru, a to písomne. Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, ku ktorej objednávke Zákazníka sa vzťahuje a Zákazník je povinný priložiť k uplatneniu vady kópiu príslušného dodacieho list.

čl. 4
Osobitné ustanovenia

 1. V prípade udelenia súhlasu s ukončením zmluvy je Tepede oprávnený požadovať uhradiť od Zákazníka zmluvnú pokutu do vo výšky 20% z celkovej výšky hodnoty odmietnutého Tovaru bez DPH.
 2. Tepede je ďalej oprávnený požadovať od Zákazníka zmluvnú pokutu do výšky 20% z ceny Tovaru bez DPH, pokiaľ zákazník poruší svoju povinnosť podľa čl. 2 ods. 2 týchto podmienok.
 3. Zákazník výslovne súhlasí s možnosťou Tepede uplatňovať voči nemu zmluvnú pokutu podľa tých podmienok.
 4. Tepede je oprávnený pre svoju internú potrebu evidovať a spracovávať dáta o Zákazníkoch pochádzajúce od Zákazníkov alebo tretích osôb, ktoré boli získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi.

čl. 5
Záverečné ustanovenia

 1. S týmito podmienkami oboznámil Tepede Zákazníka pri prvom spoločnom obchodnom styku ako aj na www.tepede.sk.
 2. Zmluvné strany považujú za písomnú komunikáciu aj takú písomnú komunikáciu, ktorá je vykonávaná elektronicky (e-mail apod.), a to vrátane objednávky Zákazníka a jej následného potvrdenia Tepede.
 3. Všetky spory medzi Tepede a Zákazníkom vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie nárokov súvisiacich so Všeobecnými obchodnými podmienkami Tepede budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Všeobecné obchodné podmienky dohodnuté podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 15.05.2016 v znení aktualizácie zo dňa 21.10.2022.